• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter
  • Kontorer

Bremanger Hamn

Føretaket er kommunen sitt næringsappparat og hamnefaglege organ.(hamnevesen). Føretaket skal arbeide etter vedtekne strategi- og handlingsplanar. Drifta skal vere effektiv. Budsjett, handlingsprogram og årsmelding for føretaket skal dokumentere resultatkrav og oppnådde resultat. Som hamnevesen skal føretaket ivaretake dei administrative og forvaltningsmessige oppgåvene Bremanger kommune er tillagt etter Hamne- og farvasslova, samt føresegner gjevne i medhald av denne lova. Hamnevesenet skal syte for ei rasjonell og effektiv hamnedrift, føre tilsyn med trafikken innan Bremanger hamnedistrikt og forvalte Bremanger hamnekasse sine eigedomar, innteningar, og andre aktiva med sikte på ei best mogleg ressursutnytting for hamna sine brukarar og kommunen. For å oppretthalde og vidareutvikle Bremanger hamn og hamna sitt trafikkgrunnlag kan Bremanger hamnevesen engasjere seg i hamnetilknytta verksemd når dette er fordelaktig og hensiktsmessig for kommunen si hamneverksemd. I den grad føretaket

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Måsøy Næring og Havn KF

78 42 40 00 - Strandg. 85, 9690 Havøysund

Åpningstider: Man. - fred. 08.00 - 15.30 Radiokanaler: VHF, 12
Kontaktinfo