B0960 EFU-10564 Laksevåg barnehage - anskaffelse av totalentreprenør

Oppdragsgiver: Bergen kommune - Etat for utbygging Org.nr: 964338531
Telefon: 55565556
Web: www.bergen.kommune.no/ E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 93403559
Primær kontakt: Helene Mjåtveit
Primær kontakt e-post: helene.mjatveit@bergen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Laksevåg barnehage har to avdelinger, hvor hovedavdelingen skal rehabiliteres. Hovedavdelingen ligger i Sverre Hjetlands vei 17, eiendom gnr./bnr. 154/418 i Bergen kommune, med BRA på 802 m² fordelt over tre etasjer. Eiendommen er på ca. 2007 m². Barnehagen ligger i et tettbygget strøk uten tilgang til ledige tomter som kan benyttes som barnehageformål. Laksevåg barnehage skal derfor total-rehabiliteres for å opprettholde bydelsvis barnehagedekning. Bygningen ble bygget i 1940 og ble i 1949 omgjort til barnehage. Bygget har formell vernestatus i henhold til plan- og bygningsloven og er omfattet av hensyns-sone Bevaring kulturmiljø (H570) i gjeldende kommuneplan (KPA2018). Det ble i 2015 utarbeidet en tilstandsrapport som viser stort behov for oppgradering, samt flere forhold som anses som avvik. Basert på dette, samt dagens planløsning, egner bygget seg dårlig til barnehageformål. Ettersom bygget er vernet er planen å beholde opprinnelig fasadeuttrykk så langt det lar seg gjøre, utføre innvendig totalrehabilitering, samt oppgradering av utendørs oppholdsareal.Bevaring av antikvariske forhold, fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie maskiner, BREEAM metodikk, skjerpet krav til kildesorteringsgrad, passivhus så langt det lar seg gjøre.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Kvalitet - Utslippsfri byggeplass
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 12.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.10.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no